Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Stowarzyszenia

Treść

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  W GORLICACH

Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat GORLICKI, gmina GORLICE,
miejsc. GORLICE
Adres: ul. Hallera, nr 79, lok ---, kod 38- 300, poczta Gorlice
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21. 04. 2004.r
numer KRS  0000048429, REGON 491963488
Członkowie zarządu:
Prezes: Małgorzata Świerz
Wiceprezes: Renata Tatko                                            
Wiceprezes: Kazimierz Adamczyk
Sekretarz: Krystyna Zawadzka.
Skarbnik: Katarzyna Fiega
Członek: Klaudia Obrzut
Członek: Agnieszka Sztaba

Stowarzyszenie powstało w 1999 roku z inicjatywy i nauczycieli i rodziców z autyzmem, uczęszczających do klasy specjalnej działającej w naszej szkole. Od kwietnia 2004 roku posiada statut organizacji pożytku publicznego. Pierwszym prezesem był Krzysztof Hajduk, w 2003 roku prezesem została Małgorzata Świerz. Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci z deficytami rozwojowymi oraz organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów naszej szkoły w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej. Dofinansowuje wyjazdy młodzieży na wycieczki krajowe i zagraniczne, zakupuje pomoce dydaktyczne, pomaga uczniom o trudnej sytuacji materialnej.

Stowarzyszenie opracowuje projekty i pozyskuje środki na ich realizację. Do najciekawszych należą "Wzrastajmy razem", "Jesteśmy EKO", "Poznawanie bogactwa i dziedzictwa kulturowego Ziemi Gorlickiej", "Zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami", "Uśmiech dziecka" - współfinansowany przez Fundację Dzieci i Młodzieży Batory oraz "Let's open the gates" i " U Faces of Visegrad group" - projekty współfinansowane przez International Visegrad Fund.

W latach 1999-2002 Stowarzyszenie prowadziło śiwtlicę dla dzieci z autyzmem i świetlicę socjoterapeutyczną dla uczniów naszej szkoły. 
 
CELE STATUTOWE:

Celem Stowarzyszenia jest:

- podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez prowadzenie działalności wychowawczej i dydaktycznej,

- wzbogacanie działalności edukacyjnej, rehabilitacyjno-rekreacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych podejmowanie działań w celu stworzenia warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego 
i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

- wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Przedmiot działalności statutowej:

Działania na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (deficytami rozwojowymi).
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.
Działania na rzecz świetlicy integracyjnej.
Rozwijanie współpracy z administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie wychowania, opieki, kultury, pomocy społecznej.
Działania zmierzające do respektowania praw dzieci i młodzieży oraz na rzecz integracji młodzieży niepełnosprawnej z młodzieżą zdrową.

 II. Działalność:

    Organizowanie zajęć pozalekcyjnych

    Dofinansowanie wyjazdu młodzieży na  wycieczki krajowe i zagraniczne
    Zakup pomocy dydaktycznych.

    Pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej:

  •         dofinansowanie wyjazdu na zgrupowanie sportowe
  •         Zapomogi,
  •         organizowanie bezpłatnych śniadań

     5. Realizacja programów:„Wzrastamy razem”,  „Jesteśmy EKO”
         „Poznawanie bogactwa i dziedzictwa kulturowego Ziemi Gorlickiej” 
        „Zapewnienie pomocy dzieciom i  młodzieży z  rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami”
 
 

273362